Frézování komínů

Frézování komínů

Častým problémem starších komínů bývá malý průměr komínového průduchu, do kterého je třeba osadit větší průměr komínové vložky. Klasický způsob – vysekání zdiva po celé délce komína je finančně náročný.

Tyto problémy řeší komínová fréza, která pracuje na principu odstředivé síly, za pomoci vzduchové turbíny. Komínovou frézou lze zvětšit průměr rovného i uhýbaného komínového průduchu o ø 100 – 350 mm bez sekání nebo zasahování do vnějšího zdiva komína.

Frézování komínů se provádí zpravidla ústím komína ze střechy, popř. kontrolním nebo čistícím otvorem z půdního prostoru. Frézovat lze komínové zdivo z plných pálených cihel, komíny vytažené maltou i případné betonové věnce v místech průchodu komína stropy. Komíny osazené šamotovým, kameninovým, nebo azbestocementovým ochranným pouzdrem lze pouze vyčistit od dehtu, sazí a přetoků malty ve spojích. Při frézování je možné odebrat až 1/3 komínového zdiva. Po vlastním vyfrézování se musí komín vyvložkovat, aby nedocházelo k pronikání spalin stěnou zděného komína

Nicméně frézování přináší i několik rizik:

U starších objektů jsou stropní konstrukce provedeny většinou z nosných dřevěných trámů s rákosovým záklopem (hořlavé konstrukce). Při frézování komínového tělesa vznikají vlivem vysokých otáček komínové frézy vibrace, které mohou vydrolit spráry mezi cihlami komína nebo dokonce uvolnit celou cihlu. Pokud se toto stane ve stropním prostupu, kde se nacházejí spalné konstrukce dojde k narušení požární bezpečnosti objektu. Pokud se tento problém neodhalý při samotném zaměření, frézování nebo vložkování, dojde k přenosu tepla a vznícení spalné konstrukce! Nutné je důkladné izolování těchto prostupů a všech spalných konstrukcí.

Přejít nahoru