Revize spalinových cest

Zamezte možným potížím hned na začátku stavby
Stavíte nový dům, nebo provádíte rekonstrukci?

Spolehněte se na nás

Proveďte s námi konzultaci o provedení spalinové cesty hned po dokončení hrubé stavby. Pokud se při této konzultaci odhalí závady nebo nedodržení technologických postupů montáže komínového systému, je možné tyto problémy včas jednoduše odstranit. Po dokončení stavby je velice obtížné nedostatky zjistit a opravit. Takové zanedbání by v budoucnu mohlo způsobit značné škody na objektu.

Vše je v souladu se zákony

Revizní zpráva

S účinností od 1.1.2016 platí Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky č. 320/2015 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů. Revize spalinové cesty je prováděna dle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Dva výtisky revizní zprávy dostává objednatel, jeden výtisk zůstává v archivu revizního technika.

Revizi spalinové cesty může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem spalinových cest.

Kdy provést revizi spalinové cesty?

1.

Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína

2.

Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

3.

Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv

4.

Při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin

5.

Po komínovém požáru

Vhodná je konzultace před započetím stavby nebo rekonstrukcí objektu

Konzultace nebo revize?

Potřebujete poradit?

Přejít nahoru