Vložkování komínů

Vložkování je nečastější prováděnou úpravou komína

Vložkování komínů

Jednovrstvé komíny ve stávající zástavbě je možné rekonstruovat pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva dodatečným vyvložkováním komínovou vložkou. Tím se vytvoří vícevrstvý komín. Mnoho lidí se obává, že se komín při měnění vložky musí zbourat. Není tomu tak, neboť vložka se do komína spouští se shora. Rekonstrukce komínů vyvložkováním je podmíněna dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu, protože vyvložkováním se průduch komínu zmenší. Průduch se dá zvětšit vyfrézováním komína a nemusí se tedy bourat.

Postup při vložkování komínů


- Přípravné práce před samotným vložkováním – prohlídka komína odborně způsobilou osobou, posouzení jeho technického stavu a určení průměru komínové vložky s ohledem na typ a výkon uvažovaného spotřebiče.

- Při vložkování komína se nejprve zjistí jeho průchodnost komínovou sondou, vyloučí se možnost zapojení jiného spotřebiče na vložkovaný komín, zhotoví se montážní otvory pro sopouch, jímku kondenzátů a kontrolní otvory. U komínů delších než 10 m se zřizuje tzv. „vynášecí díl“ pro rozložení váhy komína a zajištění jeho dilatace. Samotná instalace komínové vložky se provádí nejčastěji ústím komína ze střechy.

- Dokončovací práce – zazdění montážních otvorů, zapravení případných prostupů a úklid pracoviště.

- Po připojení spotřebiče se provede kontrola celé spalinové cesty z hlediska správnosti provedení spalinové cesty a požární bezpečnosti. Na základě provedené prohlídky vystaví revizní technik revizní zprávu.

Materiál PP a PPs se vyznačuje téměř neomezenou životností, extrémní odolností vůči agresivním kondenzátům, UV-záření a vysokou tepelnou stálostí. Mechanické a chemické vlastnosti tohoto materiálu jsou nastaveny pro speciální požadavky topného sektoru. Především jeho extrémní odolnost vůči kondenzátům a vysoká životnost zaručují systémům RICOM®GAS a RICOM®GAS-FLEX dobrou konkurence schopnost.

Trubky a tvarovky systémů RICOM®GAS a RICOM®GAS-FLEX jsou vzájemně spojovány hrdlovými spoji. Do hrdlových spojů vložené těsnění zaručuje absolutní těsnost systému proti spalinám a stékajícímu kondenzátu a umožňuje jak podtlakový, tak i přetlakový provoz. V systémech RICOM®GAS a RICOM®GAS-FLEX najde uplatnění dvoubřité těsnění z vysoce kvalitního, pro použití v komínových vložkách silikonového nebo jiného vhodného eleastomeru. Odkouření mezi kotlem a komínem je řešeno jednotrubkovým nebo koncentrickým odkouřením. Materiál plast nebo hliník, jednotrubkové odkouření hliník O 60, 80 a 100 mm, plast O 75, 110 a 125 mm, koncentrické odkouření plast nebo hliník O 60/100, 80/125 a 100/150 mm.

Proč vložkovat nerezovou ocelí?

Snaha po úsporách primárních energií a ochrany životního prostředí vede výrobce tepelné techniky v posledních letech neustále pracovat na vývoji a stávající výrobky zlepšovat. Výsledkem jsou dnes kotle, jejichž optimalizovaná konstrukce přináší následující parametry odváděných spalin:

- Vyšší hodnota CO2 a vyšší rosný bod vodní páry po optimální vyladění hořáku a spalovacího prostoru olejového a plynového ohniště..
- Větší obsah vody v kouřových plynech pevných paliv, oleje i plynu.
- Mimo to menší množství spalin z kotlů nižších výkonů snižuje ztráty spalinami.
- Podstatně nižší teplota spalin jako výsledek zlepšování tepelných zdrojů – zvyšování jejich účinnosti.
- Silné kolísání teploty spalin dnes obvyklým přerušováním hoření nebo řízením řežimu kotle.

Z výše uvedeného vznikají při starších komínových systémech tyto problémy:

- Obvyklé zděné komíny jsou svým průřezem příliš velké a nemohou se při nižší teplotě spalin zahřát.
- Protože rosný bod spalin není překročen, dochází k provlhání komínu.
- Toto navlhání silně narušuje statiku komína a místnost, kde vede takto poškozený komín, není možné obývat.

Výhody nerezové oceli

Velmi rychlé ohřátí celého komína až po vyústění je způsobeno:
1. tenkostěnným provedením (0,5 / 0,6 / 1,0 mm)
2. menším měrným teplem a proto je možné rychlé prohřátí nad rosný bod v celé délce komína. I starý komín může být zabezpečen proti vlhnutí

Velmi rychlé ochlazení celého odvodu spalin po uvedení tepelného zdroje do klidu a tím rychlé snížení podtlaku v komíně. To znamená úsporu energie zamezením nežádoucího ochlazování kotlové vody.

Velmi hladký vnitřní povrch celého odvodu spalin způsobuje:
1. menší dobu setrvání spalin v komíně
2. nižší odpor proudění
3. vyšší rychlost spalin a rychlé prohřátí nad rosný bod až po vyústění z komínu. Při stejném průřezu je možné připojit vyšší výkon kotle proti obvyklému řešení.

Další výhody nerezové oceli:
- Velmi vysoká odolnost proti korozi při použití austenitické chromniklové oceli 17 349.
- Odolnost proti spárové korozi ještě zvyšuje konstrukce těsnění jednotlivých dílů.

Pro moderní vedení spalin je vhodná nerezová ocel ve spojení s propracovanými detaily spojování a těsnění a odpovídající vysoká kvalita zpracování.

Přejít nahoru